Valitut rajaukset: Poista rajaukset
TPY0102Y20H-3002
Opintojakson käytyäsi tunnet Tulkkaustoiminnan kehittäminen -koulutuksen (YAMK) sisällöt ja toteutustavat. Tunnistat oman aiemmin hankitun osaamisesi ja osaa analysoida ja todentaa sitä tutkinnon tavoitteiden näkökulmasta. Hallitset digitaalisissa oppimisympäristöissä opiskelun YAMK-tasoisessa monimuototutkinnossa ja osaat asettaa opinnoillesi tavoitteita ja kehittää omaa ammatillisuuttasi. Osaat kriittisesti analysoida alan tutkimus- ja kehittämistarpeita ja soveltaa opintojasi niiden ratkaisemisessa ja alan innovaatiotoiminnassa. Opintojakso sopii kaikille, jotka tarvitsevat kokonaiskuvan Tulkkaustoiminnan kehittäminen -koulutuksesta. Tarvitset opiskelua varten tietokoneen, kameran ja Zoom-ohjelmiston.
TPY0203Y20H-3002
Opintojakson jälkeen osaat jäsentää ja analysoida yhteiskunnan palvelu-, päätöksenteko- ja rahoitusjärjestelmien vaikutuksia tulkkauspalveluiden järjestämiseen. Osaat kriittisesti analysoida tulkkausalan palvelurakenteita ja prosesseja sekä tehdä kehittämisehdotuksia. Osaat tulkita sekä kriittisesti ja eettisesti soveltaa tulkkauspalveluiden tuottamiseen, työkieliin, kääntämiseen, tulkkaukseen ja tulkin asiakaskuntiin liittyviä tietoja, lakeja ja säädöksiä. Tunnet työelämän organisointiin liittyviä ratkaisuja. Opintojakso sopii tulkkausalan ammattilaisille.
TPY0305Y20H-3002
Opintojakson jälkeen osaat kriittisesti soveltaa laatutyön teorioita ja niiden keskeisiä lähtökohtia ja periaatteita tulkkauksen alalla. Osaat huomioida kilpailutuksen asettamat vaatimukset laatutyössä ja sen kehittämisessä. Osaat kehittää ja soveltaa palvelun ja toiminnan laadun arviointimenetelmiä sekä hyviä käytäntöjä tulkkausalan asiantuntijana ja arvioida tulkkauksen laatua eri näkökulmista. Opintojakso sopii tulkkausalalla työskenteleville ammattilaisille ja kaikille, jotka haluavat päivittää ja lisätä tulkkausalan laatutyön tietoaan ja osaamistaan. Tarvitset opintojaksoa varten tietokoneen, kameran ja Zoom-ohjelmiston.